OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Informácie ohľadom udelenia slovenského občianstva

Podmienky pre udelenie štátneho občianstva SR: 

1. Nepretržitý trvalý pobyt na území SR po dobu aspoň 8 rokov*

2. Právna bezúhonnosť

3. Nemať súdom uložený trest vyhostenia z republiky

4. Nemať vedené konanie o administratívnom vyhostení

5. Nebyť trestne stíhaný

6. Nebyť vo vydávacom konaní európskeho zatýkacieho rozkazu

7. Nebyť v konaní o odňatí azylu

8. Plnenia si povinností vyplývajuce z ustanovení právnych predpisov pre cudzincov na území SR - verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky

9. Ovládanie Slovenského jazyka slovom aj písmom a preukázanie všeobecných znalostí o Slovensku - uchádzač prejde komisionálnou skúškou, ktorá pozostáva z:

                   a) pohovoru ohľadom uchádzačovej osoby jemu blízkych osôb a všeobecného rozhľadu týkajúceho sa slovenských reálií - histórie, geografie a spoločensko-politického vývoja SR

                  b) nahlas prečítaného náhodne vybraného článku z tlače v slovenskom jazyku o rozsahu aspoň 500 slov

                 c) napísania obsahu prečítaného článku v časovom limite 30 minút

*Žiadateľovi, ktorý má na území SR povolený pobyt, je možné udeliť štátne občianstvo bez splnenia podmienky ak:

1. uzavrel manželstvo s občanom SR a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti o udelenie občianstva

2. ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky

3. má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 roku života

4. je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky pred podaním žiadosti o udelenie občianstva (nevzťahuje sa na deti mladšie ako 2 roky)

5. je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva

6. a narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie občianstva

7. má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt

8. je bez štátnej príslušnosti a má na území SR nepretržitý pobyt najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie občianstva

9. bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky pred podaním žiadosti o udelenie občianstva

10. jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom

11. má vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie občianstva

Na základe zákona č. 40/1993 NR SR o štátnom občianstve SR § 9 ods. 16 štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, kedy z pokynu vlastnej vôle nadobudne občianstvo cudzieho štátu. 

Dvojité občianstvo môže občan SR nadobudnúť po vstupe do manželského zväzku s príslušníkom iného štátneho občianstva a po predpoklade, že toto cudzie štátne občianstvo nadobudol v čase trvania manželstva. Rovnako môžu nadobudnúť dvojité občianstvo, z ktorého je jedno slovenské narodením do rodiny v ktorej je jeden rodič občanom SR a druhý je občanom cudzieho štátu. 

Všetci slovenskí občania, ktorí stratili štátne občianstvo po 17. júli 2010, majú bezodkladnú povinnosť nahlásiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva okresnému úradu v sídle kraja v mieste posledného bydliska alebo na diplomatickej misii SR v zahraničí a odovzdať cestovné doklady SR a občiansky preukaz SR. Kto neoznámi bezodkladne stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky dopustí sa priestupku, za ktorý sa uloží pokuta vo výške 3319 eur.

Viac informácií na stránke https://www.mzv.sk/web/washington/konzularne_informacie/statne_obcianstvo_sr