Informace  týkající se udělení slovenského občanství

Podmínky pro udělení státního občanství SR: 

1. Nepřetržitý trvalý pobyt na území SR po dobu alespoň 8 let*

2. Právní bezúhonnost

3. Nemít soudem uložený trest vyhoštění z republiky

4. Nemít probíhající řízení o administrativním vyhoštění

5. Nebýt trestně stíhaný

6. Nebýt ve vydávacím řízení evropského zatýkacího rozkazu

7. Nebýt v řízení o odnětí azylu

8. Plnění povinností vyplývajících z ustanovení právních předpisů pro cizince na území SR - veřejné zdravotní pojištění, sociální pojištění, starobní důchodové spoření, daně, odvody, poplatky

9. Ovládání slovenského jazyka slovem i písmem a prokázání všeobecných znalostí o Slovensku - uchazeč projde komisionální zkouškou, která se skládá z:

                   a) pohovoru týkajícího se uchazečovi osoby, jemu blízkych osob a všeobecného rozhledu týkajícího se slovenských reálií - historie, geografie a spoločensko-politického vývoje SR

                  b) nahlas přečteného náhodně vybraného článku z tisku ve slovenském jazyce o rozsahu alespoň 500 slov

                 c) sepsání obsahu přečteného článku v časovém limitu 30 minut

*Žadateli, který má na území SR povolený pobyt, je možné udělit státní občanství bez splnění podmínky pokud:

1. uzavřel manželství s občanem SR a žije v tomto manželství ve společné domácnosti minimálně 5 let před podáním žádosti o udělení občanství

2. jde o osobu, která se významně zasloužila o přínos pro Slovenskou republiku v oblasti ekonomické, vědecké, technické, kulturní, sociální nebo sportovní, anebo je to z jiného důvodu v zájmu Slovenské republiky

3. má na území Slovenské republiky nepřetržitý trvalý pobyt nejméně tři roky před dosažením 18. roku života

4. je nezletilým dítětem, jehož zákonným zástupcem nebo poručníkem je státní občan Slovenské republiky a má nepřetržitý pobyt na území Slovenské republiky nejméně dva roky před podáním žádosti o udělení občanství (nevztahuje sa na děti mladší 2 let)

5. je azylantem alespoň 4 roky bezprostředně předcházející podání žádosti o udělení státního občanství

6. a narodil se na území Slovenské republiky a má tu trvalý pobyt nejméně tři roky před podáním žádosti o udělení občanství

7. má na území Slovenské republiky nepřetržitý pobyt nejméně 10 let a v čase podání žádosti o udělení státního občanství Slovenské republiky mu už bylo udělené povolení na trvalý pobyt

8. je bez státní příslušnosti a má na území SR nepřetržitý pobyt nejméně 3 roky před podáním žádosti o udělení občanství

9. byl propuštěný ze státního svazku Slovenské republiky a má na území Slovenské republiky nepřetržitý pobyt nejméně 2 roky před podaním žádosti o udělení občanství

10. jeden z jeho rodičů byl v čase jeho narození československým státním občanem a druhý cizincem

11. má vydané osvedčení prokazující postavení Slováka žijícího v zahraničí a má nepřetržitý pobyt na území Slovenské republiky nejméně 3 roky před podáním žádosti o udělení občanství

Na základě zákona č. 40/1993 NR SR o štátnom občianstve SR § 9 ods. 16 státní občan Slovenské republiky ztrácí státní občanství Slovenské republiky dnem, kdy z pokynu vlastnej vůle nabyde občanství cizího státu. 

Dvojité občanství může občan SR získat po vstupu do manželského svazku s příslušníkem jiného státního občanství a to za předpokladu, že toto cizí státní občanství nabyl v čase trvání manželství. Stejně tak může získat dvojí občanství, z kterého je jedno slovenské narozením do rodiny, ve které je jeden rodič občanem SR a druhý je občanem cizího státu. 

Všichni slovenští občané, kteří ztratili státní občanství po 17. červenci 2010, mají bezodkladnou povinnost nahlásit nabytí cizího státního občanství okresnímu úřadu v sídle kraje v místě posledního bydliště, anebo na diplomatické misi SR v zahraničí a odevzdat cestovní doklady SR a občanský průkaz SR. Kdo neoznámí bezodkladně ztrátu státního občanství Slovenské republiky, dopustí se přestupku, za který se uloží pokuta ve výši 3319 eur.

Více informací na stránce: https://www.mzv.sk/web/washington/konzularne_informacie/statne_obcianstvo_sr