Informace týkající se udělení českého občanství a dvojitého občantství pro občany SR

Základní podmínky pro udělení českého občanství:

1. Nutný nahlášený trvalý pobyt v České republice po dobu minimálně 3 let

2. Trestní bezúhonnost

3. Znalost českého jazyka

4. Znalost českých reálií

5. Neporušení povinností vyplývajících z právních předpisů po dobu minimálně 3 let

6. Prokázání výše a zdroje příjmů

7. Nezatěžování systému státní podpory, anebo systému pomoci v hmotné nouzi

Doklady, které je potřebné přiložit k žádosti o udělení občanství:

1. Rodný list

2. Oddací list, anebo doklad o vzniku registrovaného partnerství

3. Doklad o rozvodě manželství, anebo zrušení registrovaného partnerství

4. Úmrtní list zesnulého manžela/ manželky, anebo partnera/patnerky

5. Výpis z trestního rejstříku, anebo jiný doklad prokazujíci trestní bezúhonnost žadatele

6. Životopis v českém jazyce s údaji ohledně pobytu, studia či pracovních zkušeností v České republice

7. Doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka a českých reálií

8. Doklad prokazující trvalý pobyt žadatele na území České republiky

9. Potvrzení finančního úřadu a celní správy o neexistenci evidovaných nedoplatků vůči příslušným  orgánům. Toto potvrzení nesmí být starší než 30 dní.

10. Doklad o příjmu finančních zdrojů k zajištění životních potřeb v ČR. V případě pracujícího žadatele je potřeba doložit potvrzení o zaměstnaní spolu s výší měsíční mzdy a pracovní smlouvou.

11. Doklad ohľadom žiadnych evidovaných nedoplatkov voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.

12. V případě, že je žadatel studentem, je třeba doložit potvrzení o studiu a poslední vysvědčení, či výpis z vysokoškolského indexu.

Za udělení českého státního občanství se hradí poplatek ve výši 2000 Kč v případě dospělého žadatele, v případě neplnoletého žadatele je tento poplatek 500 Kč. Tento poplatek se hradí až v momentě kladného vyřízení žádosti po přijetí "Listiny o udělení státního občanství České republiky". 

Po udělení českého občanství, rodné státní občanství danému žadateli zaniká.

O dvojité občanstí v České republice, s ponecháním rodného občanství žadatele, je možné žádat jen v případě vstupu do manželského svazku, anebo registrovaného partnerství s rodilým občanem České republiky.

Více informací najdete na stránce Ministerstva vnitra České republiky - http://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx