V sobotu 14.6.2014 sa v aule FSS Masarykovej univerzity konal záverečný galakoncert projektu More than music, nad ktorým Honorárny konzulát SR v Brne prevzal záštitu. V rámci koncertu sa predstavili:

Ars Brunensis Chorus, dirigent – Dan Kalousek, Michal Jančík
Chór Warszawski, dirigent – Richard Berkeley
Spevácky zbor Technik (SR), dirigent – Petra Torkošová

Sólisti:
Jana Tajovská Krajčovičová – soprán
Marek Olbrzymek – tenor
Tomáš Král – barytón
Lukáš Krejčí – bicie nástroje

Program:
Skladby od hudobných skladateľov: Lukáš Borzík (svetová premiéra), Peter Machajdík (svetová premiéra), Marek Piaček (svetová premiéra), Miloš Betko (svetová premiéra), Bohuslav Martinů, Ivan Hrušovský, Arvo Pärt, Veljo Tormis, Karol Szymanowski, Sverre Bergh, Stanislaw Moryto, Pavel Blatný, Pavol Bagin, Peter Breiner, Miroslav Šmíd.

 O projekte

Hlavnou myšlienkou projektu More than Music je medzikultúrna a medzigeneračná výmena poznatkov a skúseností v umeleckej oblasti prostredníctvom celosvetovo zrozumiteľného média – hudby.

Cieľom partnerstva, ktoré tvoria spevácke zbory a ich zbormajstri a umeleckí manažéri z rôznych krajín Centrálnej Európy, je vzájomné vzdelávanie sa prostredníctvom širokého spektra hudobných aktivít – účasť na koncertných vystúpeniach partnerských zborov, vzájomné učenie sa interpretácie hudobných diel v jazykoch partnerských krajín, naštudovanie a spoločné koncertné predvedenie nových skladieb vytvorených špeciálne pre tento účel. V tomto projekte je hudba vzdelávacím nástrojom, prostredníctvom ktorého je možné lepšie porozumieť spoločným historickým koreňom, tradíciám i súčasnej kultúre krajín zúčastnených partnerov.

Počas intenzívnych nácvikov, koncertov a nahrávok nových skladieb budú mať účastníci projektu možnosť spoznať problémy i benefity cezhraničnej spolupráce v umeleckej oblasti. Výsledkom tejto kooperácie bude, okrem koncertných premiér nových skladieb v jazykoch všetkých partnerov, aj zvukovo-obrazová sociálno-umelecká kronika projektu.

Posolstvom projektu je: „Aktívna spolupráca na príprave a predvedení hudobných diel je pre vzájomné porozumenie oveľa efektívnejšia ako len pasívne rozhovory o hudbe. Takáto kooperácia môže byť zároveň veľmi inšpiratívna aj pre ďalšie inovatívne medzikultúrne aktivity mimo oblasti hudby.“

Výstupy projektu:

  • Koncerty v Českej republike, v Poľsku a na Slovensku.
  • nové hudobné diela vychádzajúce zo silnej historickej tradície a reflektujúce spoločné medzikultúrne hodnoty, ktoré zároveň kombinujú toto historické dedičstvo s inovatívnymi prvkami súčasného hudobného umenia.
  • Široká škála aktivít podporujúcich ďalšie hudobné a jazykové vzdelávanie účastníkov, spolupráca a vzdelávanie umeleckých manažérov a výchova nového publika.
  • Filmová kronika projektu vytvorená účastníkmi projektu.

Zdroj: www.morethanmusic.eu