V aule Mendelovej univerzity sa v utorok 11.3.2014 konala inaugurácia nového rektora Ladislava Havla. Okrem pána konzula Jaroslava Weigla, ktorý sa jej zúčastnil ako zástupca Slovenskej republiky, nechýbali ani reprezentanti ústredných orgánov štátnej správy, Parlamentu ČR, Senátu ČR, rektory českých a slovenských vysokých škôl a zástupcovia spoločenskej a kultúrnej sféry mesta Brna a Juhomoravského kraja.

Prof. RNDr. Ladislav Havel bol vymenovaný rektorom Mendelovej univerzity v Brne dňa 21.1.2014 prezidentom Českej republiky. Nový rektor bol zvolený Akademickým senátom  univerzity 9.10.2013 pre funknčné obdobie v rokoch 2014-2018. Vyštudoval biológiu a pôsobil v Ústave experimentálnej botaniky Akadémie vied ČR. Pred svojím zvolením zastával funkciu prorektora univerzity. Jeho víziou do budúcnosti je vytvárať priestor pre tvorivú aktivitu, sebarealizáciu a vzájomné uznávanie akademických pracovníkov.